certyfikat

Dyspozycja środków na koncie na wypadek śmierci

Nie każdy wie, że pieniądze przechowywane na rachunku bankowym lub lokacie terminowej po śmierci posiadacza rachunku, nie muszą wcale wchodzić w skład masy spadkowej. Zgodnie z art. 56 Prawa Bankowego, posiadacz rachunku może złożyć w banku dyspozycję na wypadek śmierci i zdecydować, kto otrzyma środki na nim zgromadzone po jego śmierci. Zobacz, dlaczego warto zainteresować się tym tematem.

Czym jest dyspozycja środków na koncie na wypadek śmierci?

Każdy posiadacz rachunku może złożyć w banku dyspozycję na wypadek śmierci i polecić bankowi, aby po jego śmierci wypłacił wskazanym osobom kwoty określone w tej dyspozycji. Taki zapis można ustanowić każdy posiadacz:

  • rachunku oszczędnościowego
  • rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
  • rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej.

Pamiętajmy jednak, że nie można ustanowić dyspozycji na rachunku bankowym wspólnym tzn. mającym dwóch posiadaczy.

Na rzecz kogo można ustanowić dyspozycję na wypadek śmierci

Liczba osób, na rzecz, których można ustanowić taką dyspozycję, nie jest ograniczona, ale niestety nie każdego można w takiej dyspozycji ująć. Katalog podmiotów, na rzecz których może zostać ustanowiony zapis reguluje nam Prawo Bankowe. Zgodnie z nim dyspozycję na wypadek śmierci można ustanowić na rzecz:

  • małżonka
  • rodzeństwa
  • wstępnych czyli rodziców, dziadków, pradziadków
  • zstępnych czyli dzieci, wnuków, prawnuków.

Nie można ustanowić dyspozycji na rzecz osoby, która nie zalicza się do tego grona. Jedynie osoby, które zostały wymienione w Prawie Bankowym mogą zostać adresatami zapisu bankowego.

Jaką kwotę można ustanowić w dyspozycji?

Oprócz danych osoby, którą chcemy ustanowić, musimy podać jeszcze kwotę dyspozycji. Pamiętajmy, że nie może ona przekroczyć 20-krotnego średniego miesięcznego wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza. Jeżeli posiadacz wydał więcej niż jedną dyspozycję, a łączna ich suma przekroczyła ten limit, wówczas dyspozycja późniejsza ma większą moc prawna, a tym samym ma pierwszeństwo przed wcześniejszą.

Dyspozycja na wypadek śmierci a spadek?

Dyspozycja na wypadek śmierci jest odrębną regulacją od ogólnych zasad dziedziczenia a prawa będące przedmiotem zapisu bankowego zostają wyłączone ze spadku po posiadaczu rachunku.

Kwoty wypłacone do wysokości dyspozycji, nieprzekraczające limitu 20-krotnego średniego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wchodzą do spadku po posiadaczu. Jeżeli uprawnione osoby uzyskały kwotę wyższą od ww. limitu, są one zobowiązanie do ich zwrotu ponad limit spadkobiercom posiadacza.

Czy warto ustanowić taką dyspozycję?

Po śmierci posiadacza rachunku bankowego jego umowa o prowadzenie rachunku wygasa, a środki, które znajdowały się na tym rachunku zostają zablokowane. Czekają bowiem na rozdysponowanie, którego podstawą jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

Jeśli jednak posiadać rachunku złożył za życia dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, to po jego śmierci zostaje ona zrealizowana i osoby wskazane w tej dyspozycji nie będą musiały czekać na ustanowienie podziału spadku, tylko od razu, po przedłożeniu w banku aktu zgony, będą mogły otrzymać sumę wskazaną w dyspozycji.

Jest to również decydowanie, kto otrzyma jaką sumę pieniędzy. Posiadacz rachunku może więc, bez spisywania testamentu ustalić, co stanie się z jego oszczędnościami i kto stanie się ich posiadaczem.